Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HR4Talent (KvK:88878724)

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. HR4Talent: een natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten uitzendkrachten werft en selecteert ten behoeve van opdrachtgevers.
 1. Flexsupport: een uitzendonderneming die is ingeschakeld door HR4Talent en uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers onder wiens leiding en toezicht arbeid wordt verricht. Flexsupport is de formele werkgever van de uitzendkracht en de debiteur van de opdrachtgever.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Flexsupport teneinde arbeid te verrichten voor een opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie de uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.
 1. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Flexsupport op grond waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 2. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarvoor HR4Talent de werving en selectie ten behoeve van de opdrachtgever heeft uitgevoerd, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.
 1. Indien de uitzendkracht op uitzendbasis ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever via Flexsupport, gelden hiernaast de Algemene Voorwaarden van Flexsupport. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Flexsupport en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, en zijn te vinden op hun website www.flexsupport.nl.
 1. Flexsupport is lid van de ABU cao voor uitzendkrachten en deze is van toepassing op alle uitzendkrachten die door hun ter beschikking worden gesteld.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door HR4Talent uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden alleen voor die opdracht.

Artikel 3: Voorwaarden per terbeschikkingstelling

 1. De opdrachtgever verstrekt HR4Talent voor aanvang van de opdracht de voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie op basis waarvan HR4Talent de werving en selectie voor opdrachtgever uitvoert, waaronder:
  • De beroepskwalificaties waaraan de uitzendkracht dient te voldoen, de functie, functie-eisen en aard van de werkzaamheden;
  • De beoogde looptijd van de opdracht, (wekelijkse) arbeidsduur, werktijden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden;
  • De van toepassing zijn RI&E, welke vóór aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever aan de uitzendkracht ter beschikking worden gesteld.
 2. HR4Talent is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.
 1. Als de opdrachtgever met een hem door HR4Talent ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, danwel andersoortige arbeidsverhouding (waaronder: overeenkomst van opdracht, aanneming van werk, uitleen aan derde voor hetzelfde of ander werk) wil aangaan, stelt hij HR4Talent daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de opdrachtgever te bespreken en een mogelijke overname datum overeen te komen. Als uitgangspunt geldt dat de opdrachtgever een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door HR4Talent verleende diensten in verband met de ter beschikking stelling, werving en/of opleiding van de uitzendkracht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 van de WAADI. Deze vergoeding is verschuldigd indien de uitzendkracht minder dan aantal uren direct voorafgaand aan het aangaan van de rechtstreekse arbeidsverhouding via HR4Talent bij de opdrachtgever heeft gewerkt.

Artikel 4: Werkprocedure

 1. HR4Talent bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht geen doorgang vindt.
 1. Indien de uitzendkracht op uitzendbasis wordt ingeleend, melden opdrachtgever en uitzendkracht zichzelf aan door middel van het correct invullen van het inschrijvingsformulier van Flexsupport. De uitzending komt tot stand nadat Flexsupport dit bevestigd heeft door middel van arbeidsovereenkomst richting de uitzendkracht en een opdrachtbevestiging richting de opdrachtgever.
 1. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden deze aan HR4Talent of Flexsupport aan te leveren.
 2. HR4Talent en opdrachtgever komen met elkaar een opdrachtgeverstarief overeen welke wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren, vermeerderd met toeslagen, kostenvergoedingen en btw.
 1. Flexsupport zorgt voor de loonuitbetaling van de uitzendkracht en facturatie richting de opdrachtgever op basis van de ingevulde en door de opdrachtgever akkoord bevonden tijdverantwoording.
 1. HR4Talent en opdrachtgever kunnen in afwijking van lid 2 met elkaar overeenkomen dat de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht tegen een eenmalige fee bij aanname door de opdrachtgever wordt overgenomen zonder dat de (kandidaat-)uitzendkracht via Flexsupport ter beschikking wordt gesteld. In dit geval is opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd, voor de door HR4Talent verleende diensten in verband met de werving en/of opleiding van de uitzendkracht, welke door HR4Talent wordt bepaald.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. HR4Talent Uitzendbureau (hierna genoemd ‘de uitzender’) is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de website of de inhoud daarvan.
 1. De uitzender is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de diensten van de uitzender.
 1. De uitzender is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van de niet-naleving van de verplichtingen door de opdrachtgever of door een ingehuurde kandidaat.
 1. De uitzender is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het niet verkrijgen van een opdracht of baan door een kandidaat.
 1. In geval van aansprakelijkheid van de uitzender is deze beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van de uitzender wordt uitgekeerd.
 1. De opdrachtgever vrijwaart de uitzender voor enige aanspraak van derden die direct of indirect verband houdt met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6: Geheimhouding

HR4Talent en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 

Artikel 7: Identificatieplicht en verwerking persoonsgegevens

De opdrachtgever aan wie een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Opdrachtgever en HR4Talent zullen voldoen aan de op hen deswege rustende administratie- en bewaarplichten.

Artikel 8: Anti discriminatie

 1. Opdrachtgever en HR4Talent zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.
 1. Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
 1. Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.